Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1 Postanowienia wstępne

1. Serwis internetowy EatTime prowadzony jest przez Łukasza DYDAK, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Rankmed Polska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 9252027440, REGON: 080421647. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis internetowy www.eattime.pl z siedzibą ul. Krzycka 97/7, 53-019 Wrocław (zwanym dalej: „Serwisem internetowym”).

§ 2 Definicje

1. Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
2. Konsument (użytkownik) - osoba fizyczna dokonująca z Klientem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Klient (restauracja) - osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, wykupująca usługę w Serwisie.
4. Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu świadczenia usług drogą elektroniczną.
5. Rejestracja - czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
6. Serwis - serwis Internetowy Usługodawcy prowadzony pod adresem internetowym www.eattime.pl
7. Umowa - umowa zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą.
8. Usługodawca – Łukasz DYDAK, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Rankmed Polska Łukasz Dydak, będący jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
9. Usługa Świadczona Drogą Elektroniczną - usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
10. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.).
11. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.

§3 Kontakt z Usługodawcą

1. Adres Usługodawcy: ul. Krzycka 97/7, 53-019 Wrocław
2. Adres e-mail Usługodawcy: kontakt@eattime.pl
3. Numer telefonu Usługodawcy: +48 794 165 330
4. Numer rachunku bankowego Usługodawcy: : 87 1140 2004 0000 3902 7795 1856
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§4 Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. 
3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
4. W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
7. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
8. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§5 Sposób korzystania z Serwisu

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie (Netykieta) oraz dobrymi obyczajami.
2. Użytkownik w szczególności zobowiązany jest do:
    - powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników;
    - nieprzekazywania nieprawdziwych danych osobowych;
    -  powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;
    - niewykorzystywania Serwisu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej;
    - aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu;
    - powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Serwisu oraz podmiotów z nim współpracujących;
    - powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność i dobre imię innych osób;
    - nieumieszczania w Serwisie oraz nieprzekazywania za jego pośrednictwem treści lub materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem lub z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób;
    - niekorzystania z cudzego wizerunku, nienakłaniania do popełnienia przestępstwa, niepropagowania przemocy, powstrzymywania się od postępowań nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady
Netykiety;
    - powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać obiektywnie uznane za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem.

§6 Przedmiot działalności Serwisu

Przedmiotem działalności Serwisu jest:
1. Możliwość utworzenia strony internetowej restauracji w serwisie, która dostępna będzie dla klienta oraz konsumenta pod adresem:
www.nazwaRestauracji.eattime.pl Serwis umożliwia Konsumentowi (użytkownikowi) odwiedzającemu stronę restauracji Klienta złożenie zamówienia, wyboru formy dostawy oraz zapłaty za to zamówienie. Podczas składania zamówienia wymagane jest podanie danych dostawy (adres, oraz region dostawy) celem wyliczenia opłaty dostawy oraz wykonania usługi przez Klienta (restauracja).
2. Posiadanie dostępu do panelu zarządzania restauracją, który daje Klientowi (restauracji) możliwość zarządzania treścią utworzonej strony restauracji oraz zarządzanie i nadzór zamówieniami.

§ 7 Zasady świadczenia usług

1. Usługodawca drogą elektroniczną świadczy usługi polegające na uruchomieniu strony internetowej restauracji, prezentujących menu bądź ofertę sprzedawanych posiłków przez Klienta.
2. W celu złożenia zamówienia Konsument winien zarejestrować się na stronie Serwisu i zaakceptować jego regulamin.
3. Nabycie usługi przez Klienta (restauracji) wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu oraz uiszczenia płatności (subskrypcji). Usługodawca udostępnia Klientowi (restauracji) Panel do zarządzania zamówieniami złożonymi na stronie internetowej Klienta. Subskrypcja trwa 30 dni od dnia ostatniej aktywacji pakietu premium wg aktualnej ceny. Pakiet premium zawiera funkcje opisane w cenniku. Pakiet darmowy zawiera funkcje opisane w cenniku i subskrypcja nie obowiązuje. Płatność następuje poprzez serwis Stripe, poprzez podanie danych do Karty Kredytowej w formularzu dostępnym w panelu administracyjnym serwisu www.eattime.pl podczas aktywacji pakietu premium. Reaktywacja następuje automatycznie po 30 dniach. Klient w każdej chwili ma możliwość anulowania subskrypcji, nie zostanie ona przedłużona na kolejne 30 dni. Jeśli subskrypcja zostanie skrócona (nie wykorzystana przez 30 dni) reszta należności nie zostanie zwrócona.
4. Serwis umożliwia Użytkownikowi będącym konsumentem, odwiedzającemu stronę restauracji Klienta, złożenie zamówienia, wyboru formy dostawy oraz zapłaty za złożone zamówienie. Podczas składania zamówienia wymagane jest podanie adresu dostawy celem wyliczenia opłaty dostawy oraz wykonania usługi przez Klienta (restaurację). Klient ma możliwość w panelu zarządzania aktywacji płatności poprzez Serwis PayNow, które udostępni Konsumentowi na własnej stronie internetowej w serwisie www.eattime.pl, jako metodę płatności (blik, przelewy internetowe).
a) Serwis www.eattime.pl zobowiązany jest obciążyć kwotę takiej transakcji prowizją 0,95% od kwoty transakcji (blik lub przelew). Serwis www.eattime.pl świadczy usługę o swoje indywidualne konto w Serwisie PayNow, przez co odbiorcą przelewu jest EatTime. Wartość przelewu trafia na konto serwisu EatTime, rozliczenie z Klientem (restauracją) nastepuje co 30 dni (w ostatni dzień miesiąca) na wskazany numer konta w profilu restauracji (dane do faktury).
b) Serwis www.eattime.pl udostepnia możliwość podania swoich danych integracyjnych z systemem PayNow, przez co finalnym odbiorcą przelewów jest Klient (restaurator) na własne konto w banku mBank, który jest integralną cześcią z serwisem PayNow. W przypadku integracji własnego konta PayNow, serwis eattime nie nalicza dodatkowych opłat (wspomniana kwota prowizji 0,95% od transakcji) jest rozliczana bezpośrednio przez PayNow, oraz nie obowiązują dodatkowe rozliczenia pomiędzy Przedsiębiorcą a klientem (restauracją) na koniec miesiąca. Serwis eattime udostepnia w Panelu zarządzania restauracją instrukcję integracji z serwisem PayNow. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędną integrację z systemem PayNow.
5. W celu właściwej komunikacji Klienta (restauracji) z Konsumentem (Użytkownikiem) niezbędne jest podanie danych w postaci imienia, nazwiska lub nazwy, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Na podany adres e-mail serwis w trakcie realizacji zamówienia przesyłał będzie aktualny status realizacji, natomiast serwis transakcyjny wyśle powiadomienie o statusie płatności. Podane dane są w posiadaniu Klienta (restauracji) po zrealizowaniu zamówienia. Konsument dokonując zamówienia na stronie Klienta (restauracji) akceptuje i zezwala na komunikację drogą elektroniczną poprzez e-mail oraz sms przez Klienta po zrealizowaniu zamówienia. Konsument ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt z administratorem serwisu.

§8 Warunki świadczenia usług

1. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Klient powinien wypełnić w Serwisie internetowym formularz rejestracji, podając w nim wymagane dane, tj. nazwa restauracji, imię, adres e-mail. Klient automatycznie nabywa aktywny pakiet darmowy. Celem zmiany na inny pakiet należy go wybrać i wprowadzić wymagane dane do płatności (subskrypcji): Dane posiadacza karty, numer karty, data ważności karty, kod CVC. Celem otrzymania faktury FV za zakup pakietu należy uzupełnić pola rozliczeniowe w Profilu.
2. W celu złożenia zamówienia Konsument winien Wypełnić w Serwisie na stronie restauracji formularz zamówienia podając w nim wymagane dane, tj. forma dostawy, adres dostawy, imię, e-mail, numer telefonu oraz formę płatności. W Każda ze stron Klientów (restauracji) Serwisu posiada własne metody płatności. Serwis udostępnia Klientowi możliwość płatności gotówką, płatności kartą (przez terminal płatniczy) oraz płatności elektroniczne za pośrednictwem platformy PayNow.
 

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

1. Użytkownikowi, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta
(Dz. U. z 2014r, poz. 827 z późn. zm.) przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. 
Uprawnienie powyższe nie przysługuje Użytkownikowi w następujących przypadkach:
a) świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, 
b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy, 
c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz zlecona według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 
d) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie oświadczenia przez Użytkownika drogą elektroniczną lub korespondencyjnie, w przypisanym ustawowo 14-dniowym
terminie od momentu jej zawarcia.
4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Użytkowników nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) tj. osób dokonujących
czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług jest bezwzględnie
wyłączone. 

§10 Postępowanie reklamacyjne

Użytkownik ma prawo zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być
złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy:kontakt@eattime.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
Usługodawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Użytkownika uznał za uzasadnione.


§11 Odpowiedzialność Usługodawcy

Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku
umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez klienta będącego Przedsiębiorcą.


§12 Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Usługodawca.
3. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§13 Rozwiązanie umowy

1. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.
2. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

§14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


§16 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Serwisu.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
5. Umowy ze Usługodawcą zawierane są w języku polskim.

 

Załączniki